ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4607
fhumppr@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • -

อาจารย์ ดร. พิมณฑน์พัทธ์ รอดทุกข์

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการและเลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
คุณวุฒิ
 • PhD (Hospitality, Leisure and Tourism Management) Oxford Brookes University, UK 2007
 • MBA (Business Administration) University of Massachusetts, USA 1998
 • BA (First Honor) (Hotel Management) Rangsit University 1994
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • Front Office Operations and Management
 • Information Technology for Tourism Industry
 • Basic Research Methods in Hotel Business
 • Seminar
ผลงานวิจัย
บทความวิชาการ-วิจัย
การบริการวิชาการ
 • โครงการศึกษาการปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว จังหวัดชลบุรี โดยรับผิดชอบด้านการท่องเที่ยว