ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

อาจารย์ ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม
ติดต่อ
-
fhumpsph@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • -

อาจารย์ ดร.ภพพิศลย์ ภพอุดม

ตำแหน่ง
 • กรรมการดำเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ
 • ฺBachelor of Arts in English, Naresuan University
 • Master of Arts (International Program) in International Tourism and Hotel Management Program, Naresuan Uniersity
 • Master of International Tourism and Hotel Management, Southern Cross University, Australia
 • Doctor of Philosophy, Architectural Heritage Management and Tourism (International Program), Silpakorn University
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • Airline Business Management
 • Cultural Heritage Tourism Management
 • Operations Management for Tourism and Hospitality
 • Tourism Resource
 • Transportation for Tourism
 • Psychology and Cross-Cultural Communication
 • Personality Development for Careers
 • Tourism Interpretation
 • Sustainable Tourism
 • Cross-Cultural Tourists’ Behaviors
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • Tourism Resource
 • Transportation for Tourism
 • Psychology and Cross-Cultural Communication
 • Personality Development for Careers
 • Airline Business Management
ผลงานวิจัย
บทความวิชาการ-วิจัย
หนังสือ-ตำรา
การบริการวิชาการ