ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4603
fhumrbs@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • -

อาจารย์รภัส ศิลป์ศรีกุล

ตำแหน่ง
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
คุณวุฒิ
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีพ.ศ 2547
 • Master of Science (International Management) King's College, University of London, UK ปีพ.ศ 2540
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม) เกียรตินิยมอันดับ2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีพ.ศ 2539
 • ประกาศนียบัตร "มัคคุเทศก์ทั่วไป" (ต่างประเทศ) ปี พ.ศ 2539
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี พ.ศ 2537
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • การวางแผนและการพัฒนาการตลาดธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักและบริการอาหาร
 • การวางแผนและพัฒนาการตลาดโรงแรม
 • การวางแผนและพัฒนาธุรกิจโรงแรม
 • ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยว
ผลงานวิจัย
 • โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ ในนามภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี2545
 • โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รูปแบบการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการให้บริการของบุคลากรระดับปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตรังอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน จังหวัดตรัง"
 • โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาการเดินทางและท่องเที่ยว และสาขาการโรงแรม ของภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการศึกษามาตรฐานบุคลากรในสถานประกอบการที่พักแรมในประเทศไทย ดำเนินการให้กับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2547
 • โครงการศึกษามาตรฐานและแนวทางพัฒนาศักยภาพการให้บริการของพนักงานเปิดประตูและพนักงานขนสัมภาระในสถานประกอบการที่พักแรมในประเทศไทย ดำเนินการให้กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี2547
 • โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยว (ระยะที่1)ของพ่อครัว/แม่ครัว ผู้ช่วยหัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว และ หัวหน้าพ่อครัว/แม่ครัว ดำเนินการให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปี 2549
 • บทความวิจัยเรื่อง การศึกษากลยุทธ์ส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่ออัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรม วารสารมนุษยศาสตร์ 12(2547),36-46
การบริการวิชาการ
 • วิทยากรของโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น "การให้ความรู้แก่ผู้สอนในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ"
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง "การจัดการและการตลาดสำหรับธุรกิจบริการ" ในโครงการอบรมหลักสูตร"การพัฒนางานอาชีพในอุตสาหกรรมการบริการ"
 • วิทยากรบรรยายเรื่อง "ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม" ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "โครงการดูแลนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศแบบลองสเตย์" แก่พนักงานบริษัทลองสเตย์ โปรเจคจำกัด