ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

รศ. ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4604
fhumsppr@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • -

รศ. ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
คุณวุฒิ
 • Ph.D. (Integrated Tourism Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • M.S. (Hospitality Administration) Johnson & Wales University
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • Certificate IV in Information Technology System Analysis and Design, Australian Institute of Commerce and Language
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • การจัดการทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • อุตสาหกรรมบริการ
 • การพัฒนาการท่องเที่ยว
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • การท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
 • การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน
 • สัมมนา
 • Tourism and Hospitality Industry
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • Basic research methods in tourism business
ผลงานวิจัย
 • งานวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง"
 • งานวิจัยเรื่อง "ความพึงพอใจและความต้องการของนิสิตและบัณฑิตต่อการบริการของภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"
 • งานวิจัยเรื่อง "การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อความยั่งยืน ในมุมมองของชุมชนชาวไทยพวน ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลีจังหวัดนครนายก"
 • งานวิจัยเรื่อง "การเสริมสร้างขีดความสามารถของเครือข่ายด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก" สนับสนุนทุนโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 • งานวิจัยเรื่อง "การเตรียมความพร้อมด้านการจัดการการท่องเที่ยวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อรองรับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก"
 • งานวิจัยเรื่อง "แบบจำลองเชิงพยากรณ์ความตั้งใจในการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ระหว่างดำเนินการ
 • งานวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำงานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาอำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน
 • งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
 • โครงการวิจัยการพัฒนาหัวป่าโฮมสเตย์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย
 • โครงการวิจัย การศึกษาภาพลักษณ์สถานที่ของประเทศไทยด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร
 • โครงการวิจัย การส่งเสริมทักษะบุคลากรและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงธรณี-อัญมณี ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ สนับสนุนทุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 • โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพในเชิงของการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรมาเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแหล่งพุน้ำร้อน จังหวัดตากและจังหวัดระนอง สนับสนุนทุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
 • โครงการวิจัยเรื่อง การสร้างนวัตกรรมทางสังคม เพื่อการขับเคลื่อนสังคมเกษตรอินทรีย์บนเศรษฐกิจฐานราก แบบพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ PGS จังหวัดเชียงราย สนับสนุนทุนโดยเงินกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่ม Basic Research Fund
 • โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาระดับความยึดมั่นผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 สนับสนุนทุนโดยคณะมนุษยศาสตร์
บทความวิชาการ-วิจัย
หนังสือ-ตำรา
 • สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน. (2558). เอกสารประกอบการสอน การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน. ภาควิชาศิลปาชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน. (2561). เอกสารคำสอน การดำเนินงานและการจัดการงานแม่บ้าน. ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน และนนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์. 2561. แพทย์แผนไทยและสมุนไพรกับการท่องเที่ยว. (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1), ใน เอกสารการสอนชุดวิชาวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวหน่วยที่ 8-15 (หน้า 10-1 – 10-42). นนทบุรี: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
 • สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน. 2563. การวิจัยเชิงคุณภาพทางการท่องเที่ยว: แนวคิดและวิธีวิจัย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
การบริการวิชาการ
 • วิทยากรบรรยายในโครงการจัดการความรู้เรื่อง สอนภาษาทำวิจัยเรื่องอะไรดี
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับนักศึกษาชาวต่างชาติ และ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับผู้เรียนกลุ่ม Generation Z
 • วิทยากรบรรยายหัวข้อ นักเล่าเรื่องชุมชน ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี
 • วิทยากรโครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนเชิงเกษตรและวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม
 • อบรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร่วมกับสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา : กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา คณะพลศึกษา
 • วิทยากร โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตเพื่อการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม ในหัวข้อ ประเด็นการท่องเที่ยวร่วมสมัย
 • วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ: การจัดการที่พักแบบโฮมสเตย์ชุมชน (Homestay) ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชุมชน
 • ที่ปรึกษาโครงการ
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปรับภูมิทัศน์พื้นที่เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
 • เจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) และคณะกรรมการตัดสินรับรองผลในสาขาวิชาชีพด้านการโรงแรมเข้าร่วมโครงการจัดการประเมินสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขางานโรงแรม โดยอนุกรรมการ การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.)