ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4608
fhumnnw@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
คุณวุฒิ
 • Bachelor of Arts (English) Chulalongkorn University
 • Master of Science (Tourism Planning and Development), University of Surrey, England
 • Certificate in “Hotel and Travel Training Skills” ASEANTA, Singapore
 • Diploma in “Inbound Tourist Guide” Bangkok, Thailand
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • Service Operation and Management
 • Tour Business Operation
 • Tourist Destination Development
 • Physical Tourism Resources
 • Tourism Resource Management
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • Service Industry Psychology
 • Tour Business Operation
 • Tourist Destination Development
 • Physical Tourism Resources
 • Tourism Resource Management
ผลงานวิจัย
 • National Vocational Qualifications of Sous Chefs and Chefs
 • National Vocational Qualifications of Hotel Personnels of Thailand
 • Training Modes for Personnel Development in the Tourism Industry of Trang Province
 • Management System of Local Floating Markets (on process)
บทความวิชาการ-วิจัย
 • Cross-Cultural Communication in the Tourism Industry (in Thai)
 • Strategies for the Cultural Tourism Development (in Thai)
หนังสือ-ตำรา
 • Tourist Destination Development (Text Book in Thai)
 • Service Industry Psychology (Chapter 3 - 5) (Text Book in Thai)
 • Tour Business Operation and Management (Text Book in Thai)
 • Manual for Tourist Guides (6 Series of Manual in Thai)
การบริการวิชาการ
 • A Research Evaluator in Relation to Tourism for Kasetsart University, Naresuan University, Bangkok University
 • A Speaker (in Thai) for The Crown Property Bureau, Bangkok Airways, Thailand Productivity Institute, Institute of Food Research and Product Development, Kasetsart University
 • A Speaker (in English) for South American Delegates under the Support of Tourism Authority of Thailand, Tajikijstan Delegates under the Support of Bureau of Cooperation for International Development, Indonesian Delegates under the Cooperation with Kasetsart University