ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4615
fhumpwd@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • หน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัจน์ เดชอุ่ม

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหาร
 • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
คุณวุฒิ
 • พ.ศ. 2550 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • พ.ศ. 2546 : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การเดินทางและท่องเที่ยว) เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
 • การท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • การจัดงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
 • การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุม และนิทรรศการ (MICE Business)
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • 01390215 การท่องเที่ยวในยุคโลกาภิวัตน์
 • 01390217 การท่องเที่ยวในอาเซียน
 • 01390351 การจัดการการประชุมและนิทรรศการ
 • 01390467 การจัดการงานเทศกาลและกิจกรรมพิเศษ
 • 01390101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
ผลงานวิจัย
 • การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ภาคกลาง) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จำนวน 8,608,000 บาท
 • การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่เชื่อมโยงการตลาด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 5,500,000 บาท
 • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑสถานของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บทความวิชาการ-วิจัย
หนังสือ-ตำรา
ผลงานวิจัย
 • การสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ SMEs ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ (ภาคกลาง) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จำนวน 8,608,000 บาท
 • การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวในกลุ่มพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมใหม่เชื่อมโยงการตลาด ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จำนวน 5,500,000 บาท
 • การพัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑสถานของหน่วยงานภาครัฐ กรณีศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร
 • ทิศทางการปรับตัวของธุรกิจท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน