ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4606
dararat.si@ku.th , drdararats@gmail.com
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • Life Long Learning Centre (LLL), Faculty of Humanities, Kasetsart University
 • Forest Bathing Institute (FBI) Thailand, Faculty of Humanities, Kasetsart University

อาจารย์ ดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์

ตำแหน่ง
 • กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ)
คุณวุฒิ
 • Bachelor of Engineering: Electronics and Telecommunication Engineering, King's Mongkut University of Technology Thonburi, Bangkok, Thailand
 • Master of Business Administration, University of Sunderland, Sunderland, U.K.
 • Master of Research in Business, Oxford Brookes University, Oxford, U.K.
 • Doctor of Philosophy, Oxford Brookes University, Oxford, U.K.
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • Forest Bathing Tourism การท่องเที่ยวอาบป่า
 • Mindful and Spiritual Development การฟื้นฟูจิตวิญญาณ
 • Buddhism Tourism การท่องเที่ยววิถีพุทธ
 • Tourism for Well-being การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก
 • Tourism and Hospitality Management การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
 • Risk Management การจัดการความเสี่ยง
 • Front Office Management การจัดการการบริการส่วนหน้า
 • Service Operations Management การจัดการการดำเนินงานบริการ
 • Personality Development and Cross Cultural Communication การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
 • Nature connectedness and well-being
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • 01583241 Operations Management for Tourism and Hospitality การจัดการการดำเนินงานเพื่อการท่องเที่ยวและการบริการ
 • 01583491 Basic Research Methodology in Integrated Tourism ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการจัดกาารการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
 • 01583461 Front Office Management การจัดการงานบริการส่วนหน้า
 • 01583497 Seminar สัมมนา
 • 01390343 Quantitative Methods in Tourism วิธีเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยว
 • 01390101 Personality Development for Careers การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานอาชีพ
 • 01390497 Seminar สัมมนา
 • 01390111 Tourism System ระบบการท่องเที่ยว
 • 01390217 Information Technology for Tourism Industry เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • 01390103 Tourism for Well-being การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก
 • Health and Spa Tourism Management
ผลงานวิจัย
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธตามแนววัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอาบป่าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวอาบป่าด้วยวรรณกรรมบำบัด: แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าชุดโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบด้านภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการท่องเที่ยวอาบป่า แหล่งทุน: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงความผาสุกผ่านช่วงวัย กรณีการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ แหล่งทุน: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอาบป่า: กรณีศึกษาป่าในประเทศอังกฤษ
 • ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอาบป่า: กรณีศึกษาป่าในประเทศไอร์แลนด์
บทความวิชาการ-วิจัย
หนังสือ-ตำรา
 • ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01390343 วิธีเชิงปริมาณทางการท่องเที่ยว. ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์. (2562). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01390217 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว. ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01390111 ระบบการท่องเที่ยว
 • ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01583241 Opeartions Management for Tourism and Hospitality
 • ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์. (2564). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01390103 การท่องเที่ยวเพื่อความผาสุก
ผลงานวิจัย
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธตามแนววัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร แหล่งทุน: สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนาต้นแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบอาบป่าสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย แหล่งทุน: หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การจัดการการท่องเที่ยวอาบป่าด้วยวรรณกรรมบำบัด: แหล่งทุน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าชุดโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบด้านภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการท่องเที่ยวอาบป่า แหล่งทุน: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงความผาสุกผ่านช่วงวัย กรณีการท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติ แหล่งทุน: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอาบป่า: กรณีศึกษาป่าในประเทศอังกฤษ
 • ผู้ร่วมโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาภูมิทัศน์บริการสำหรับการจัดการการท่องเที่ยวอาบป่า: กรณีศึกษาป่าในประเทศไอร์แลนด์