ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4601
fhumdhj@ku.ac.th
02-942-8073
หน่วยปฏิบัติการวิจัย
 • ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่ง
 • กรรมการบริหารและเลขานุการภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
 • กรรมการและเลขานุการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยว
คุณวุฒิ
 • Bachelor of Science (Psychology), Faculty of Social Sciences, Kasetsart University
 • Master of Business Administration, Faculty of Business Administration, Ramkhamhaeng University
 • Doctor of Philosophy, Architectural Heritage Management and Tourism (International Program), Silpakorn University
ความเชี่ยวชาญและความสนใจ
 • Airline Business Management
 • Cultural Heritage Tourism Management
 • Tourism Transportation
 • Tourism Logistics
 • Psychology and Cross-Cultural Communication
 • Sustainable Tourism
 • Tourism Innovation
รายวิชาที่รับผิดชอบ
 • Airline Business Management
 • Creative Tourism
 • Innovative Thinking
 • Transport for Tourism
 • Tourism Innovation Project
 • Tourism Transportation Management
 • Visual Storytelling
 • Cultural Tourism
ผลงานวิจัย
 • ภูริวัจน์ เดชอุ่ม และดลฤทัย เจียรกุล. 2562. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบเนิบช้าในจังหวัดชัยนาท. กรุงเทพฯ : ส านักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย.
 • ดลฤทัย เจียรกุล. 2564. โครงการพัฒนาทักษะนวัตกรทางการท่องเที่ยวผ่านเกม. ทุนคณะมนุษยศาสตร์
บทความวิชาการ-วิจัย
 • ดลฤทัย เจียรกุล ประภัสสร เอกประสิทธิ์วัฒนา และ พิมพ์ใจ ศิริพลตั้งมั่น. 2560. ความคาดหวังและความพึงพอใจด้านภูมิทัศน์การบริการ กรณีศึกษาสวนน ้าสวนสยามและสวนสนุกดรีมเวิลด์. น.125-131. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและ การท่องเที่ยวระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2560. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์: กรุงเทพฯ.
 • ดลฤทัย เจียรกุล. (2565). แนวทางการพัฒนาทักษะนวัตกรทางการท่องเที่ยวผ่านเกม. ใน จิราพร เยี่ยมค านวณ (บ.ก.), การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจ าปี 2565 (น. 311-322). https://psunic.trang.psu.ac.th.
 • สกุลพร ดุลยา ฐิติกานต์ ศรีม่วง และดลฤทัย เจียรกุล. การรับรู้ความเสี่ยงด้านสุขภาพละอุบัติเหตุของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ส่งผลต่อทัศนคติ ในการลาออก. 8th international conference on humanities and social sciences. 29- 30 November 2018. Prince of Songkla University. Phuket
 • Santaweesuk, S., Tangtiyapun, P., Anukoolprasert, N., & Jiarakul, D., (2021). The Uses of Facebook in Destination Marketing as a Guideline in Thailand. The 9th CAS National and International Conference 2021 (CASNIC 2021) (pp.2248-2259). www.grad.cas.ac.th.
 • Watjiranon, D., Tipviroj, P., Porntrakulsak, N., & Jiarakul, D. (2021). Factors Influencing Marketing Mix toward Glamping Selection in Thailand: An Alternatives Luxury Accommodation for Nature based Tourism. The 9th CAS National and International Conference 2021 (CASNIC 2021) (pp.2238-2247). www.grad.cas.ac.th.
 • Santaweesuk, S., Tangtiyapun, P., Anukoolprasert, N., & Jiarakul, D., (2021). The Uses of Facebook in Destination Marketing as a Guideline in Thailand. The 9th CAS National and International Conference 2021 (CASNIC 2021) (pp.2248-2259). www.grad.cas.ac.th.
 • ถอดบทเรียนการทำงานฝ่ายเลขานุการชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เคยูแบนด์). การประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • การกลับมาทำกิจกรรมอย่างเต็มรูปแบบของชมรมดนตรีสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Band) หลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19. การประชุมวิชาการด้านการพัฒนานิสิตนักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
หนังสือ-ตำรา
 • ดลฤทัย เจียรกุล. (2563). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01390492 โครงงานนวัตกรรมการท่องเที่ยว. ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • ดลฤทัย เจียรกุล. (2564). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 01390102 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์. ภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • นิติศักดิ์ เจริญรูป, ดลฤทัย เจียรกุล, และนินนาท์ จันทร์สูรย์. 2565. STEAM4INNOVATOR เล่มที่ 1 Insight (รู้ลึก รู้จริง). https://www.nia.or.th/STEAM4INNOVATOR-by-NIA-Stage-1
 • นิติศักดิ์ เจริญรูป, ดลฤทัย เจียรกุล, และนินนาท์ จันทร์สูรย์. 2565. STEAM4INNOVATOR เล่มที่ 4 Production & Diffusion (การผลิตและการกระจาย). https://www.nia.or.th/STEAM4INNOVATOR-by-NIA-Stage-4
การบริการวิชาการ
 • ทริปเที่ยวย่านเกษตร กรีนดี อยู่ดี ในเทศกาล Bangkok Design Week
 • กระบวนกรหัวข้อนวัตกรรมเพื่อโอกาสการมีงานทำของเยาวชนที่มีความต้องการพิเศษ ในการประชุมวิชาการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
 • วิทยากรบรรยายในหัวข้อ Creative Tourism in Thailand
 • วิทยากรบรรยายแนวโน้มการท่องเที่ยวในยุคต่อไป
 • โครงการการปรับฉากทัศน์การเรียนรู้สู่ความเป็นครูสังคมศึกษายุคใหม่: กิจกรรมยกระดับนักศึกษาสาขาสังคมศึกษาสู่ความเป็นครูนวัตกร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพหลักสูตร
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความทางวิชาการระดับชาติ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาเครื่องมือวิจัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • วิทยากรช่วง Fellow Session โครงการ CDI' Lab
 • กระบวนการโครงการอบรมผู้สร้างนวัตกร หลักสูตร STEAM4INNOVATOR โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ