ข้อมูลรายละเอียดบุคลากร

บุษราวรรณญ์ วิหารทอง(บุด)
ติดต่อ
02-579-5566-8 ต่อ 4617
fhumbrv@ku.ac.th
02-942-8073

บุษราวรรณญ์ วิหารทอง(บุด)

ตำแหน่ง
  • ผู้ประสานงานหลักสูตรนานาชาติ
ความรับผิดชอบ
  • ประสานงาน โครงการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (นานาชาติ))